ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

               În sezonul rece 2021-2022, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, va fi reglementată de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie Hotărârea de Guvern 1073 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

În contextul limitării efectelor pandemiei de Covid-19, dosarul se va depune de luni pana vineri in intervalul orar 8:30-12:00.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece (Noiembrie 2021 – Martie 2022), cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2021.

Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii Noiembrie 2021, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documentele doveditoare

În situaţia în care familia beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită, ulterior stabilirii acestor drepturi, şi ajutorul pentru încălzire prevăzut de prezenta lege, acesta se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutor social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

2. Documente de identitate titular şi membrii;

3. Copie factura energie termică, gaze naturale, energie electrică;

4. Acte doveditoare privind locuinţa;

5. Acte doveditoare privind componenţa familiei:

– Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani

– Copie certificate de naştere ale copiilor pâna în 14 ani;

– Copie certificat de căsătorie;

– Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.

– Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt – dacă este cazul.

– Certificat de deces – dacă este cazul .

– Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau Hotărârea Judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea Judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, Dispoziţia Autorităţii tutelare, potrivit legii şi dacă este cazul.

– Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

6. Acte doveditoare privind veniturile:

– Adeverinţa de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.

– Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

– Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;

– Copii talon alocaţie de stat, plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;

– Copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii, venit din luna anterioară depunerii cererii;

Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcţie de veniturile obţinute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activitaţi, au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţă agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Pentru beneficiarii APIA de depus decizia cu suma de bani primita pentru anul 2021.

7. Alte documente doveditoare:

-Persoanele care deţin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului – sa fie mai veche de 10 ani);

– Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, contract de debranşare energie termică/gaze naturale sau adeverinţă eliberată de către administraţia blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinţei se face cu energie electrică;

– Orice alte documente solicitate, după caz.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se realizează o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după următoarele reguli:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale luni;

c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Potrivit reglementărilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi instituţiei noastre, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri;

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificăm că, în baza legii, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informaţiilor declarate în cererea și declaraţia pe proprie raspundere.

Atenţie!!!

Nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

Anexa_26__-_cerere_din_HG_50_refacuta (5). Anexa_nr_27_Anexa_1a_la_HG_50_cerere_scurta (6

Bookmark the permalink.